KI 03

Peru

Orica Mining Services Peru SA

Dionisio Derteano 144, piso 20
San Isidro
Lima 27
Perú
Tel. +511 217 6000

Exsa S.A

Calle Las Begonias 415, piso 12
San Isidro
Lima 27
Perú

Tel. +511 315 7000

GroundProbe

Av. Dionisio Derteano 144, Piso 20
San Isidro, Lima 15047
Perú
(Located with Orica Mining Services Perú S.A.)
+51 1  622 3311
infope@groundprobe.com