KI 03

Singapore

Mining Services

Orica Singapore PTE Ltd

78 Shenton Way #06-15/16/17 
Tower 2 
Singapore 079120

Tel. +65 6603 4500
Fax +65 6603 4510